best free site makerC&H กันน็อคปกป้องสมองเด็ก

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทย ได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน
และมีการออกแบบแผ่นรองใน เพื่อความพอดีกับศีรษะเด็ก ที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน นำไปสู่ความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกกันน็อค